Aktualności
Spór o programy
Ekspertyzy i opinie
Kasy mieszkaniowe
Archiwum
Konferencje i szkolenia
Dokumenty Kongresu
Różne
Kontakt


Sprawozdanie nagłówek
 Sprawozdanie Uchwaly Listy do Kongresu 
 Program Kongresu GaleriaSPRAWOZDANIE z KONGRESU BUDOWNICTWA

"Budownictwo szansą gospodarki"

Warszawa, 23-24 maja 2002 roku


W dniu 23 - 24 maja 2002 roku w Warszawie odbył się pierwszy od 65 lat KONGRES BUDOWNICTWA, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Uczestniczyło w nim 586 przedsiębiorców, pracowników budownictwa, projektantów, urbanistów, ekspertów, naukowców, przedstawicieli samorządów, deweloperów, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Kongresu był Marszałek Sejmu RP Marek Borowski.

W dniu 23 maja uczestnicy Kongresu spotkali się na Targach Budowlano-Instalacyjnych zorganizowanych przez Murator EXPO, nad którymi patronat przyjął Prezes Rady Ministrów Leszek Miller. Targi stanowiły integralną część Kongresu.

24 maja w obradach Kongresu wzięli udział m.in. Marszałek Senatu - Longin Pastusiak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury - Marek Pol, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury - Janusz Piechociński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Budownictwa - Jerzy Polaczek, Poseł Zbigniew Janowski - Przewodniczący Związków Zawodowych "Budowlani", Posłanka Barbara Blida, Edward Szymański - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Marek Bryx - Podsekretarz Stanu, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa, Andrzej Urban - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Włodzimierz Nieporęt - Przewodniczący Sejmiku Mazowieckiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - prof.Zdzisław Sadowski i Stanisław Kukuryka - b.Minister Budownictwa.

Kongres został zorganizowany przez dwadzieścia dwie największe organizacje pozarządowe budownictwa, reprezentujące samorządy gospodarcze i pracownicze, związki zawodowe działające w budownictwie, pracodawców, deweloperów, architektów, urbanistów itp.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu był Stefan Nawrocki - Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Sekretarzem Kongresu, odpowiadającym za całość spraw organizacyjnych został Roman Nowicki - Przewodniczący Stałej Konferencji Inwestorów i Wiceprezes Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego.

Listy do uczestników Kongresu przysłali m.in. - Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Marszałek Sejmu Marek Borowski i Prezes Rady Ministrów Leszek Miller

Obrady Kongresu otworzył Stefan Nawrocki, który powitał zgromadzonych i poddał pod głosowanie regulamin Kongresu. Zebrani regulamin ten przyjęli jednomyślnie. W tej części obrad przyjęto również jednomyślnie składy prezydiów poszczególnych sesji plenarnych Kongresu. W skład prezydium  pierwszej sesji weszli: przewodniczący - Roman Nowicki, członkowie: Zbigniew Janowski, Ksawery Krassowski Prezes Izby Projektowania Budowlanego, Edward Szwarc Wiceprezes Krajowej Izby Budownictwa.

W skład prezydium drugiej sesji weszli: przewodniczący - Jacek Kocjan Wiceprezes Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, członkowie: Wiesław Okoński  Poseł na Sejm RP, prof.Tadeusz Biliński Przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego i Paweł Ludwig Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Na otwarcie pierwszej sesji Kongresu Roman Nowicki przedstawił trzy uchwały, które zostały przyjęte jednomyślnie :

 - Projekt porządku dziennego

 - Skład komisji uchwał i wniosków

 - Skład sekretarzy obrad Kongresu

W pierwszej sesji plenarnej Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Stefan Nawrocki wygłosił referat wprowadzający, a następnie zostały wygłoszone referaty rządowe

W drugiej części sesji plenarnej obrad Kongresu zostały wygłoszone referaty autorskie oraz odbyła się dyskusja. W tej części obrad przyjęto też podstawowe uchwały Kongresu:

 1/ w sprawie zagrożeń i możliwości rozwoju budownictwa

 2/ o kierunkach niezbędnych działań dla usprawnienia budownictwa

 3/ o powołaniu Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego.

W trakcie Kongresu głos zabrało 36 uczestników. W wystąpieniu końcowym Roman Nowicki podkreślił niezwykłe znaczenie wspólnego działania i lobbingu w sprawach podstawowych dla budownictwa. Kongres po raz pierwszy po wojnie zjednoczył rozproszone i często zwalczające się organizacje  imię głębokich zmian w ustawach związanych z budownictwem, stabilnego i korzystnego prawa podatkowego, ograniczenia samowoli urzędniczej, ograniczenia pieniactwa utrudniającego procesy inwestycyjne, ograniczenia "terroryzmu" ekologicznego i łapownictwa. Kongres poparł rządowy punkt widzenia, że budownictwo, budownictwo mieszkaniowe oraz budowa dróg i autostrad mogą trwale ożywić gospodarkę, jeżeli programy zostaną wsparte odpowiednimi środkami i działaniami organizacyjnymi. Kongres stwierdził jednocześnie, że programy rządowe wymagają uzupełnień i urealnienia źródeł finansowania.

Kongres zamknął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Stefan Nawrocki.